Handelsbetingelser

Anvendelse og gyldighed
Ethvert salg fra Høiers Service (herefter benævnt HS) er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. er ikke bindende for HS, medmindre HS skriftligt har accepteret dette.

Tilbud/ordre
Aftale mellem køber og HS anses først for indgået ved HS’s fremsendelse af varen eller ved HS’s skriftlige accept af tilbudet. Fremsendelse af ordrebekræftelse til køber anses ikke som accept af købers tilbud, medmindre dette er anført udtrykkeligt i ordrebekræftelsen. I handelskøb kan annullering af en ordre kun ske med HS’s skriftlige godkendelse.

Fortrydelsesret
I forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du skal meddele os, senest 14 dage efter modtagelse af varen, at du ønsker at returnere varen – brug gerne dette fortrydelsesskema. Du kan ikke fortryde et køb ved blot at nægte at modtage varen. Varer, der har været i stald, opfylder ikke lovens forudsætninger for at gøre fortrydelsesret gældende, idet de ikke er egnede til videresalg efterfølgende. Returneres varen i ubrudt emballage og ubrugt, refunderes det beløb, du har betalt for varen. Har du taget varen i brug, vil HS foretage en vurdering af varens værdiforringelse, og herefter kun refundere det beløb, der svarer til forskellen mellem værdiforringelsen og den pris, du har betalt for varen. Hvis du fortryder dit køb, skal varerne tilbageleveres til:

Høiers Service
Tyvelse Bygade 29, Tyvelse
4171 Glumsø

Ovenstående adresse benyttes også ved returnering af varer i forbindelse med reparation / reklamation. Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb tilbage, du har indbetalt til os. Beløbet bliver refunderet til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelse. Omkostninger til fragt og porto i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten refunderes ikke – du skal selv betale for at returnere varen. Ved returnering af en vare, skal du sørge for, at varen er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor din postkvittering / dit track-and-trace nummer. Du skal afsende varer, der returneres, senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du har fortrudt dit køb. For at lette ekspeditionen kan du vedlægge en kopi af din ordrebekræftelse eller faktura, og du må også meget gerne benytte dig af vores fortrydelsesskema, som du kan sende med varen. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. For information om hvad det koster dig at sende varer retur, bør du undersøge priser hos de forskellige udbydere. Alt efter pakkens størrelse / vægt, og i visse tilfælde adressen, returpakken afsendes fra, er der i Danmark forskellige takster. Vi foreslår dig at undersøge f.eks. Post Danmarks, Brings, GLS’ og andres hjemmesider for priser på returnering af pakker / paller. Vi henviser til flg. hjemmesider:
Post Danmark
Bring
GLS

Priser, fragt m.v
HS’s priser er ex. moms og fragt, og er dagspriser. Når du handler på vores hjemmeside indgås aftaler på dansk.

Leveringsbetingelser
Hovedregel: Levering sker hurtigst muligt, ca. 2-3 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00.  Prisen for levering er standard forsendelser indenfor Danmarks grænser, dog ikke Grønland og Færøerne, inkluderet i prisen. Undtagelser: Undtagelser vedr. forsendelsesomkostninger vil fremgå i markedsføringsmaterialet. Ekstra udgifter i forbindelse med forsendelser leveret med kurér eller ekspres kan forekomme. Der er intet ekspeditionsgebyr. Høier’s Service forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre priser på forsendelsesomkostninger og fragtbetingelserne generelt.

Betaling
Ved kreditkøb er købesummen forfalden til betaling 14 dage efter levering. Faktura og girokort sendes med varen. Betaling bedes foretaget med det medsendte girokort eller ved bankoverførsel, eventuelt via homebanking. Vi gør opmærksom på, at benytter du bankoverførsel, er du ikke beskyttet af den såkaldte indsigelsesordning, som kun er gældende ved betaling med kreditkort. HS forbeholder sig ret til at forlange forudbetaling. Alle kunder, der køber på kredit hos HS, kreditvurderes løbende og første gang ved første ordre. Vurderingen sker gennem Experian (tidligere RKI). Personer under 18 år kan ikke købe på kredit. Betaler køber ikke i rette tid, kan HS fra forfaldsdagen kræve betaling for renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. samt rykkergebyr. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, idet sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen. Kortbetaling kan benyttes på Internettet, og vi tilbyder betaling med flg. korttyper:

Dankort
eDankort
VISA
VISA electron
Mastercard
Maestro
Der tages ikke gebyr ved betaling på https://hoierservice.dk, og beløbet hæves naturligvis først på dit kort, når varerne sendes fra Høiers Service. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Levering m.v.
HS tilstræber, at levering sker hurtigst muligt, ca. 2-3 dage efter bestilling afgivet inden kl. 11.00. Levering skal dog senest ske inden for rimelig tid. Levering anses for sket, når genstanden er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Ved forsinkelse fra HS’s side kan køber i handelskøb kun gøre misligeholdelsesbeføjelser gældende, såfremt forsinkelsen strækker sig ud over 30 dage, efter levering burde være sket. Køber kan i så fald vælge at kræve aftalen gennemført til en ny leveringsdato eller annullere ordren. Køber kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende over for HS. HS er ikke ansvarlig overfor køber, når force majeure omstændigheder indtræder og hindrer eller udsætter opfyldelse af aftalen – herunder strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder, eller andre omstændigheder, som HS ikke er herre over. I dette tilfælde er HS berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Undersøgelsespligt
I handelskøb er køber forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

Reklamation og ansvar
Handelskøb: Køber skal give skriftlig meddelelse om fejl/mangler direkte til HS uden ugrundet ophold dog senest tre dage efter mangelen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af mangelen. Såfremt køber ikke underretter HS om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af mangelen. I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at returnere varen til HS uden forudgående skriftlig accept. Ethvert mangelskrav skal uanset art være gjort gældende senest 24 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader køber dette, kan køber ikke efterfølgende påberåbe sig mangelen. HS’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, efter HS’s valg, enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af HS fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre mangelsbeføjelser gældende.
Forbrugerkøb: Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. De første 6 måneder er der en formodning for at en mangel var til stede fra start. De sidste 18 måneder er det dig, der skal sandsynliggøre at manglen var der fra start. Er reklamationen berettiget, kan du enten få varen ombyttet, repareret, eller få et afslag i prisen / pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere indenfor “rimelig tid” (senest indenfor 2 måneder) efter du har opdaget manglen. Reklamationen skal være berettiget, dvs. manglen på varen må ikke være opstået af f.eks. forkert brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Er reklamationen berettiget, refunderer vi – indenfor rimelighedens grænser – dine fragtomkostninger. Ved returnering bedes du oplyse så detaljeret som muligt hvad problemet er. Bemærk: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Kontakt evt. vores tekniske afdeling inden returnering på 7696 2326, eller på mail til ib@hoiersservice.dk

Varen sendes til:
Høiers Service
Tyvelse Bygade 29, Tyvelse
4171 Glumsø

Handelskøb og forbrugerkøb
HS er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som en mangel måtte forårsage herunder – men ikke begrænset til – enhver form for skade, der rammer besætning, afgrøder og maskiner eller forårsager driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v. I forbrugerkøb er købelovens § 80, stk. 1, ikke herved fraveget.

Produktansvar
For produktansvar er HS alene ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. HS fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag, herunder – men ikke begrænset til – enhver form for skade på besætning, afgrøder eller maskiner som følge af brug af en vare købt hos HS. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på HS’s produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele HS, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning HS måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde HS skadesløs i samme omfang, som HS’s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

Værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem køber og HS afgøres i handelskøb ved HS’s hjemting under anvendelse af dansk ret. Dette lovvalg omfatter dog ikke dansk rets internationalprivatretlige regler. HS kan dog altid vælge at sagsøge køber ved dennes.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på hjemmesiden, har vi brug for min. følgende oplysninger:
– Navn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mail adresse
Sidstnævnte har vi brug for, da vi iflg. lovgivningen på området, skal sende dig en ordrebekræftelse. Dine data opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Direktøren og ansatte hos Høiers Service har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på for http://hoiersservice.dk er Høiers Service . Vi opbevarer/transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til http://hoiersservice.dk videregives ikke eller sælges på nogen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ikke personfølsomme oplysninger. Du kan altid gøre indsigelse mod registreringen jf. Persondataloven: Kontakt os på ib@hoiersservice.dk